Auteldiagnose

Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden Versie 6. 23/04/2017

1. Inleiding

Deze website wordt beheerd door Auto-Tech Comm.V. Diagnose Software & Tools, Musschaverstraat 16, B-9850 Nevele, België. BTW BE0542481804, RPR Gent,  Tel: +32 (0)9.245.10.04   email: info@auto-tech.be, hierna genoemd Auto-Tech.

Auto-Tech biedt met deze website in hoofdzaak volgende diensten aan:

 • een webwinkel, waarbij u de mogelijkheid hebt om diagnoseproducten aan te kopen
 • informatie verschaffen over Auto-Tech, het productengamma en de door haar aangeboden diensten
 • een communicatieplatform tussen u en Auto-Tech

2. Totstandkoming van de Overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop van de producten van Auto-Tech.

Door plaatsing van zijn bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden.

De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of in het Frans, naargelang de keuze van de klant. De klant kan zich niet beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

De aanvaarding door Auto-Tech wordt geweigerd indien:

 • De klant handelingsonbekwaam is
 • De klant een in deze Algemene Voorwaarden gestelde verplichting niet nakomt en die nietnakoming de weigering rechtvaardigt
 • De klant financiële verplichtingen uit hoofde van eerdere overeenkomsten jegens Auto-Tech niet nakomt.
 • Bij overmacht

3. Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn inclusief BTW. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internet verkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

Eventuele bijkomende leveringskosten, worden op  www.auteldiagnose.be vermeld.

De klant kan zijn bestelling betalen via:

 • Kredietkaart
 • Bancontact/Mistercash
 • iDEAL
 • overschrijving via bank KBC IBAN: BE35737040836437 
BIC: KREDBEBB
 • rembours
 • contant bij afhaling

De goederen blijven eigendom van Auto-Tech tot de volledige betaling ervan. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

4. Retournering

De klant heeft het recht aan Auto-Tech mee te delen dat hij afziet van de aankoop, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of vanaf de dag die volgt op de levering.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Auto-Tech Comm.V., Musschaverstraat 16, B-9850 Nevele, België. +32 (0)9.245.10.04, info@auto-tech.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Eventueel kan de klant ook gebruik maken van het Modelformulier voor herroeping.pdf

De klant dient  de goederen in de oorspronkelijke, onbeschadigde staat, in de originele verpakking samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en met de originele factuur terug te bezorgen aan Auto-Tech.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Auto-Tech heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Auto-Tech Comm.V. Musschaverstraat 16, B-9850 Nevele, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De klant dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. De klant draagt de kosten en het risico van de retourzending. Goederen die niet per gewone post kunnen teruggezonden worden dienen ons per koerier (UPS, B-post , DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd. Raming van deze kosten : tussen de €5,- en €15,- per verstuurd pakket. Vermits het terugzenden op risico van de klant is bevelen wij terugzending per koerier aan zelfs als gewone post mogelijk is.

Binnen 14 dagen na acceptatie van de terugname zal Auto-Tech de betaalde sommen terugstorten.

5. Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar.

Enig defect dat, gedurende correct gebruik, ontstaat in de goederen binnen een periode van 24 maanden na levering, welke het gevolg is van een defect in het materiaal, fabricage of ontwerp van de goederen zal door Auto-Tech worden verholpen. Hetzij door reparatie of (door Auto-Tech te bepalen) vervanging van betreffende goederen of defecte onderdelen. Software wordt geleverd onder de uitdrukkelijke bepaling dat Auto-Tech niet garandeert dat het programma vrij van fouten of defecten is.

De garantie is onder meer niet van toepassing op:

 • defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, opzet, nalatigheid, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd
 • defecten veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksinstructies of de handleiding, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel, professioneel of incorrect gebruik

De factuur geldt als garantiedocument. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant de originele factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar.

De garantie vangt aan op de datum van afhaling of de datum van levering.

6. Aansprakelijkheid 

Auto-Tech is bij de uitvoering van een overeenkomst behoudens opzet niet aansprakelijk voor directe schade.

Auto-Tech is in elk geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen lichamelijke schade, bedrijfsverliezen, gebruiksderving en andere gevolgschade, die de klant lijdt door (mogelijke) tekortkomingen of wanprestatie van Auto-Tech, bij de uitvoering van de Overeenkomst.

De aansprakelijkheid van Auto-Tech is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de goederen.

Auto-Tech kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van prestaties, toleranties of eigenschappen van de producten.

 7. Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar:

Schriftelijk op het volgende adres: Auto-Tech Comm.V. Diagnose Software & Tools, Musschaverstraat 16, B-9850 Nevele

Op het telefoonnummer +32 (0)9.245.10.04  (van maandag tot vrijdag van 10u00 tot 16u00) of contacteer ons met het contactformulier op  www.auteldiagnose.be
Meer informatie kan de klant terugvinden onder de rubriek Klachten/Retourneren op  www.auteldiagnose.be

 8. Privacy

De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Meer informatie kan de klant terugvinden onder de rubriek privacy policy op  www.auteldiagnose.be  Wij hebben ons aangemeld bij de Belgische privacy commissie www.privacycommission.be op 26/02/2015

 9. Bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering (e-mails en back-ups).

10. UNIZO e-commerce label

Auto-Tech heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via www.unizo.be/ecommercelabel

De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

11. Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

 De Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van RPR Gent bevoegd.